Beroepscode

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. U kunt de beroepscode vinden op de website van de LVVP.

In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dat betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de weet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over de behandeling, is het belangrijk dit met mij te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of heeft u het gevoel dat uw behandeling in een impasse terecht is gekomen.  Het bespreken van deze dingen klaart de lucht en geeft opening voor verandering. In het geval dat u er met mij niet uitkomt is er door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen. Als dat niets zou opleveren kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP.

 

Privacy verklaring

Praktijk voor Psychotherapie J.M. ten Berg-Vinke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. J.M. ten Berg-Vinke  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, u daar expliciet om verzoekt of ik daartoe wettelijk of gerechtelijk toe verplicht word;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Praktijk voor Psychotherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten (cliënten) of leveranciers (verwijzers) worden door Praktijk voor Psychotherapie J.M. ten Berg-Vinke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/behandeling
 • Indien hiervoor expliciet toestemming is gegeven: verwerking van DIS* 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Psychotherapie J.M. ten Berg-VInke  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht 
 • Adres 
 • Woonplaats 
 • BSN nummer 
 • Burgerlijke staat 
 • Leefsituatie  
 • Geboorteland 
 • Geboorteland van ouders 
 • Document nummer van ID/rijbewijs
 • Informatie over gezondheid 
 • AGB-code (verwijzende huisarts) 
 • Huisarts 
 • Zorgverzekering + polisnummer  

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Psychotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en maximaal 15 jaar na het beëindigen van de overeenkomst, dit conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO.

* DIS: Het Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) systeem van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan  ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het elektronisch patiëntendossier 
 • Zorgdomein ter beveiligde communicatie met huisartsen; verwijsbrief, rapportage, en indien nodig, en met uw gerichte toestemming, overleg  
 • Landelijke DBC-informatiesysteem; beheer informatie over behandelingen (gepseudonimiseerd) 
 • Het verzorgen van de financiële administratie

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik  hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek  geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Praktijk voor Psychotherapie J.M. ten Berg-Vinke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het gaat binnen de GGZ om een duur van 15 jaar nadat de behandeling is afgesloten; dit conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk voor Psychotherapie J.M. ten Berg-Vinke van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig onze maatregelen;
 • Ik  gebruik alleen software van leveranciers met een geldige verwerkingsovereenkomst
 • Mijn papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierkast.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb . Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

NB. Bovenstaande klachtenregeling betreft een andere klachtenregeling dan beschreven in het klachtenreglement. Voor een klacht over inhoudelijk professioneel functioneren wordt u verwezen naar het klachtenreglement op de website www,voorhulp.nl, tevens op te vragen in de praktijk.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens
Praktijk voor Psychotherapie J.M. ten Berg-Vinke
Badhuiswal 11
8011 VZ Zwolle
 jtenbergvinke@home.nl  
038 426 5019